Spoľahlivé, rýchle a diskrétne riešenie Vašich problémov

Advokátska kancelária JUDr. Ján Baláž, poskytuje právne služby vo všetkých hlavných právnych odvetviach slovenského právneho poriadku. 


Právne služby poskytujeme klientom (fyzickým osobám), podnikateľom (právnickým osobám) a iným subjektom (občianske združenia, nadácie a iné) a to v slovenskom a anglickom jazyku. V závislosti od typu právnej služby, vieme poskytnúť právne služby kdekoľvek na Slovensku. Sídlom kancelárie je Rožňava.


Sme tu pre Vás, neváhajte sa na nás obrátiť. 


ak.jbalaz@gmail.com

+421 911 902 617

Akademika Hronca č.3

Vedľa Gymnázia P.J. Šafárika

Rožňava

JUDr. Ján Baláž

 • Kúpne a darovacie zmluvy na nehnuteľnosti
 • Vysporiadanie nehnuteľností
 • Príprava, právne posúdenie a pripomienkovanie všetkých druhov občianskoprávnych zmlúv
 • Uplatňovanie nárokov zo zodpovednosti za škodu (vrátane škody na zdraví), vymáhanie náhrady škody a ušlého zisku
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Zastupovanie klientov v konaní pred súdom

Občianske právo

 • Právne poradenstvo a zastupovanie v dedičských veciach
 • Rozvod a majetkové vysporiadanie
 • Zastupovanie pred súdom

Rodinné a dedičské právo

 • Obhajoba v trestnom konaní (prípravné konanie a konanie pred súdom)
 • Zastupovanie poškodených v trestnom konaní a vymáhanie pohľadávok (bolestné, sťaženie spoloč. uplatnenia, strata na zárobku a pod.)

Trestné právo

 • Právo obchodných spoločností (zakladanie a vykonávanie zmien obchodných spoločností)
 • Príprava, právne posúdenie a pripomienkovanie všetkých druhov obchodnoprávnych zmlúv
 • Vymáhanie pohľadávok
 • GDPR
 • Zastupovanie pred súdom

Obchodné právo

 • Zastupovanie v územných, stavebných, priestupkových konaniach
 • Zastupovanie v súdnych sporoch, žalobách proti rozhodnutiam správnych orgánov
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Uplatňovanie nárokov na náhradu škody vo veciach porušenia zákona správnych orgánov

Správne právo

 • Právne služby pre zamestnancov
 • Právne služby pre zamestnávateľov

Pracovné právo

 • Komplexná právna služba

Register partnerov verejného sektora

Sme tu pre Vás, neváhajte sa na nás obrátiť. 


ak.jbalaz@gmail.com

+421 911 902 617


Akademika Hronca č.3

Vedľa Gymnázia P.J. Šafárika

Rožňava